Zbiornik oczyszczalni ścieków

Zanieczyszczenie wód potoku Lipnica (dopływ rzeki Raby) ściekami z oczyszczalni w Gdowie

W dniu 25 czerwca 2023 r. do WIOŚ w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w Gdowie.

Inspektorzy udali się w teren i rozpoczęli wizję terenową potoku Lipnica – odbiornika ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Gdów. Inspektorzy nie stwierdzili widocznych zanieczyszczeń potoku. Dokonano wizji urządzeń znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków. Nie stwierdzono zakłóceń pracy oczyszczalni. Ponieważ z oczyszczalni ścieki odprowadzane są okresowo, inspektorzy WIOŚ zaczekali na zakończenie cyklu oczyszczania ścieków do godz. 18-stej, kiedy planowany był spust ścieków oczyszczonych.    

Inspektorzy wykonali badania terenowe potoku Lipnica (lewym dopływie rzeki Raby), powyżej i poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni.

Pobrano także próbkę z wylotu ścieków z oczyszczalni celem przeprowadzenia badań w zakresie BZT5, ChZT-Cr, zawiesiny ogólne, azot amonowy, azot ogólny, chlorki, siarczany, identyfikacja IR.

W dniu 26 czerwca będą kontynuowane czynności kontrolne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gdowie Spółce z o.o.  – oczyszczalni ścieków w Gdowie.

Zbiornik oczyszczalni ścieków
Urządzenia oczyszczalni ścieków Gdów
Pobieranie próbki z wylotu oczyszczalni ścieków
Oczyszczalnia ścieków Gdów (wylot z oczyszczalni ścieków w okresie odprowadzania ścieków)
kolektor betonowy odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika
Oczyszczalnia ścieków Gdów (kolektor odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika)