Rzeka poniżej wylotu

Interwencja w Ojcowskim Parku Narodowym

Zgłoszenie zanieczyszczenia rzeki Prądnik nieoczyszczonymi ściekami  o charakterze socjalno – bytowym z oczyszczalni ścieków w Ojcowie do wód powierzchniowych potoku było powodem interwencji inspektorów WIOŚ w terenie w dniu 2 lipca.

 Inspektorzy WIOŚ w obecności pracownika Ojcowskiego Parku Narodowego rozpoczęli wizję terenową rzeki Prądnik w rejonie oczyszczalni ścieków. Stwierdzono, że z wylotu ścieków z ww. oczyszczalni do cieku wodnego odprowadzane były ścieki o wyczuwalnym zapachu ścieków bytowych. Pobrano próbki odprowadzanych ścieków celem wykonania analiz fizyko-chemicznych. Oszacowano wielkość przepływu ścieków na około 1 l/min.

W ramach podjętych czynności pobrano do analiz laboratoryjnych 2 próbki wód powierzchniowych z rzeki Prądnik:

– próbka nr 1, około 10 m powyżej wylotu ścieków z oczyszczalni,

– próbka nr 2, tj. około 15 m poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni

– próbka nr 3, ścieki z wylotu oczyszczalni.

Wykonano również pomiar podstawowych parametrów wody w cieku we wskaźnikach:

-temperatura, tlen rozpuszczony, odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa.

Nie stwierdzono istotnych zmian parametrów w próbce nr 2 w stosunku do próbki nr 1.

Wykonane oględziny wód płynących rzeki Prądnik nie wykazały zmiany barwy i mętności wód poniżej wylotu z oczyszczalni. Nie stwierdzono obecności śniętych ryb, jak również  obecności osadu na dnie rzeki poniżej wylotu z oczyszczalni.

Dalsze czynności będą prowadzone w ramach trwającej kontroli interwencyjnej WIOŚ w Gminie Skała, która eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Ojcowie.

Dokumentacja fotograficzna z dnia 02.07.2023 r. – Oczyszczalnia Ścieków w Ojcowie,  rzeka Prądnik