Zanieczyszczenia widoczne w Potoku Klikowskim

Zanieczyszczenie potoku Klikowskiego

Służby WIOŚ w Krakowie interweniowały w terenie wskutek zgłoszenia zanieczyszczenia potoku Klikowskiego. Na dnie potoku oraz na jego brzegach zauważony został biały osad i substancje olejowe.

Inspektorzy WIOŚ udali się w teren, gdzie potwierdzili zanieczyszczenie potoku Klikowskiego na wysokości od wylotu wód opadowych Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego Fritar SA w Tarnowie w dół potoku na odcinku ok. 300 m. W potoku znajdowały się kawałki frytek i szlam o zabarwieniu jasnoszarym. Inspektorzy potwierdzili dużą uciążliwość zapachową w okolicy zanieczyszczonego odcinka potoku. Do przedostania się ścieków przemysłowych do kanalizacji opadowej zakładu doszło prawdopodobnie w weekend.

Służby pobrały próbki ścieków z wylotu przedsiębiorstwa oraz  próbki wód powierzchniowych płynących, z potoku Klikowskiego powyżej i poniżej wylotu. Łącznie pobrano 4 próbki wód oraz 1 próbkę ścieków.

Zlecono  wykonanie analiz fizyko-chemicznych we wskaźnikach: zawiesiny ogólne, ChZTCr, azot amonowy, azot ogólny, węglowodory ropopochodne, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, identyfikacja IR.

Wstępne oględziny sieci kanalizacyjnej wykazały, że sieć kanalizacji przemysłowej, którą ścieki przemysłowe są wprowadzane do sieci administrowanej przez Spółkę  Tarnowskie Wodociągi jest zanieczyszczona osadami (tłuszcze i mączne osady). Ustalono również, że ścieki przemysłowe w dniach poprzedzających zgłoszenie przedostały się do sieci odprowadzającej wody opadowe, a następnie do wód powierzchniowych potoku Klikowskiego.

Inspektorzy dokonali również oględzin wylotów kanalizacji opadowej do potoku Klikowskiego z przedsiębiorstwa znajdującego się poniżej PPCh Fritar, tj. z   Bruk-Bet Spółka z o.o z miejscowości Nieciecza, który był wielokrotnym sprawcą zanieczyszczenia wód powierzchniowych potoku Klikowskiego. Nie stwierdzono jednak odprowadzania ścieków wylotami z tego zakładu, ani też zanieczyszczenia dna i brzegów potoku w okolicach jego wylotów. Oględziny potoku i brzegów nie wykazały obecności śniętych ryb ani innych martwych organizmów zwierzęcych.

Inspektorzy rozpoczęli kontrolę interwencyjną w przedsiębiorstwie Fritar SA.