Surowe ścieki odprowadzane do potoku Upust

Zgłoszenie o odprowadzaniu surowych ścieków do potoku Upust w gminie Radgoszcz było powodem interwencji inspektorów WIOŚ i rozpoczęcia kontroli w Gminie Radgoszcz

Przeprowadzone w dniu rozpoczęcia kontroli oględziny (23.06) wykazały, że w jednej ze studzienek rewizyjnych na ciągu kanalizacyjnym zainstalowano rurę o długości ok. 60 m, która miała odciążyć znajdującą się poniżej sieciową przepompownię w przypadku napływu dużej ilości ścieków.  Po zabezpieczeniu dowodów w sprawie, inspektorzy polecili, aby jeszcze w trakcie kontroli zlikwidować  odpływ z ww. studzienki i zaprzestać odprowadzania ścieków surowych do cieku.

W toku kontroli,  inspektor WIOŚ przeprowadził także wizję wylotu rury odprowadzającej ścieki surowe ze studni rewizyjnej, który powinien być zaczopowany. Na miejscu stwierdzono jednak brak zabezpieczenia wylotu. Przy wylocie oraz w studni rewizyjnej widoczne były kawałki pianki montażowej, którą czopowano rurę. Rura wylotowa była drożna. W chwili oględzin nie stwierdzono odprowadzania ścieków wylotem do potoku Upust. W studni rewizyjnej na gminnej sieci kanalizacyjnej, w której wykonano tzw. „bajpas”,  stwierdzono niski poziom ścieków. Podczas kontroli dokonano wizji odbiornika tj. potoku Upust i stwierdzono liczne ślady na brzegach oraz dnie potoku surowych ścieków, które były odprowadzane wykonanym wylotem.

Z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami Luszowic wynikało, że  przez cały ubiegły weekend (01 do 02.07.2023)  ww. rurą wylotową odprowadzane były ścieki surowe do potoku Upust.

W związku z zaistniałą sytuacją inspektorzy WIOŚ wykonali oględziny cieku, poniżej wylotu. Stwierdzono zanieczyszczenie potoku Upust na wysokości ww. wylotu oraz w dół potoku na odcinku co najmniej ok. 300 m. Stan wód w potoku był niski. Na odcinku potoku poddanym oględzinom stwierdzono intensywną uciążliwość zapachową charakterystyczną dla ścieków bytowych. Dno potoku pokryte było osadem o jasnym zabarwieniu, przy brzegach osad miał zabarwienie czarne. Oględziny potoku i brzegów nie wykazały obecności śniętych ryb ani innych martwych organizmów żywych.

Ponownie inspektorzy wydali polecenie zaprzestania odprowadzania ścieków surowych do cieku i  trwałego zdemontowania rury odprowadzającej ścieki surowe do odbiornika.

Pracownicy CLB GIOŚ pobrali próbki wody z potoku Upust powyżej i poniżej wylotu.

Badania próbek będą przeprowadzone w zakresie: zawiesiny ogólne, ChZTCr, BZT5, azot amonowy, azot ogólny, fosfor ogólny, surfaktanty anionowe, surfaktanty niejonowe.

Ze względu na skalę zanieczyszczenia oraz toczące się postepowanie prokuratorskie dot. gminnej oczyszczalni ścieków w Radgoszczy na miejsce wezwano również funkcjonariuszy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy wykonali na miejscu własne czynności i ustalenia.

Inspektorzy WIOŚ będą kontynuować czynności kontrolne.