Zebrane śnięte ryby leżące na czarnej folii oraz w prostokątnym czarnym pojemniku

Zanieczyszczenie rzeki Wilgi w Krakowie

Aktualizacja: Zanieczyszczenie Wilgi 10.07.2023

W dniu 9 lipca br. inspektorzy WIOŚ przeprowadzili obserwacje wód rzeki Wilgi na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a rejonem Ronda Totus Tuus. Nie stwierdzono wizualnie zanieczyszczeń oraz śniętych ryb. W dniu 10.07.2023 r. prowadzone były dalsze czynności kontrolne, które polegały na  weryfikacji miejsca występowania śniętych ryb w rzece Wildze w dniach poprzednich. Wykonane zostaną, zależnie od potrzeb, kontrolne pomiary jakości wody. 

Aktualizacja: Zanieczyszczenie rzeki Wilgi. 7.07.2023

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie wraz z pracownikami CLB GIOŚ prowadzili działania terenowe również w dniu 7 lipca w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Podczas wizji brzegów rzeki Wilgi inspektorzy nie zidentyfikowali źródeł ewentualnego zanieczyszczenia rzeki.

Przelewy burzowe, które są nowymi obiektami, prawdopodobnie związane z Trasą Łagiewnicką, a wskazywane przez zgłaszających w dniu 6.07.br. były zamknięte. Nie było zatem możliwości poboru próbek. Sytuacja ta dotyczyła kilkusetmetrowego odcinka Wilgi w rejonie ul. Totus Tuus, oraz ronda w tym rejonie, gdzie zlokalizowane są  cztery przelewy burzowe.

Służby WIOŚ prowadziły również obserwacje dorzecza Wilgi przy użyciu drona. Skontrolowano także rejon wylotu oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalnia ścieków komunalnych w Lusinie. Kontrola nie budziła zastrzeżeń, przy czym – dla pewności ­- CLB GIOŚ pobrało próbki oczyszczonych ścieków oraz wody w Wildze poniżej i powyżej wylotu,

Inspektorzy WIOŚ zweryfikowali liczbę padłych i śniętych ryb wyłowionych przez pracowników Okręgu PZW w Krakowie.

Liczba ta wynosi ok. 300 sztuk – zgodnie z informacją podaną przez przedstawicieli Społecznej Straży Rybackiej.  

Różni się zatem od przekazu, który pojawia się w mediach społecznościowych i mówi, o „zdechnięciu kilku tysięcy ryb”.

Poniżej zdjęcie, wykonane przez inspektorów, które przedstawia wszystkie zebrane śnięte ryby.

MWIOŚ wystąpi do PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie oraz jednostki miejskiej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna o przedstawienie w trybie pilnym informacji na temat pozwoleń wodnoprawnych na wyloty (oraz ich użytkowników) oraz kanalizacji opadowej m. Krakowa na wskazanym odcinku rzeki Wilgi, w celu wykorzystania przy kontroli wskazanych podmiotów.

Śnięte ryby Wilga

Służby WIOŚ interweniowały w terenie wskutek otrzymania zgłoszenia w dniu 6 lipca o śniętych rybach w rzece Wildze w rejonie stacji paliw Shell w Krakowie

 W miejscu zdarzenia o godzinie 13.10 inspektorzy WIOŚ w Krakowie rozpoczęli wizję terenową rzeki Wilgi. Oględziny rozpoczęto na wysokości stacji Shell przy ulicy Zakopiańskiej. W pobliżu stwierdzono występowanie śniętych ryb w ilości 6 sztuk.

Dalej inspektorzy przeprowadzili oględziny wzdłuż rzeki oraz brzegów, kierując się w górę jej biegu, gdzie stwierdzono dalsze występowanie pojedynczych śniętych ryb.

Oględzinom poddano odcinek rzeki o długości 350 m pomiędzy ul. Zakopiańską, a ul. Łagiewnicką. W sumie stwierdzono kilkanaście sztuk śniętych ryb.

Na lewym brzegu Wilgi inspektorzy zlokalizowali dwa wyloty burzowe, sterowane automatycznie – zamknięte i bez zrzutów wodnych.

Następnie udano się  w górny odcinek rzeki wzdłuż ulicy Totus Tuus (okolica ronda), gdzie również przeprowadzono oględziny. Tam nie stwierdzono śniętych ryb.  Na rzece nie było piany oraz filmów olejowych.

O godzinie 14.45 inspektorzy WIOŚ w Krakowie w obecności pracowników GIOŚ CLB    przeprowadzili ponowną wizję rzeki na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską, a ul. Łagiewnicką.

W ramach podjętych czynności pobrano do analiz laboratoryjnych 3 próbki wód płynących z rzeki Wilgi. W terenie wykonano pomiar podstawowych parametrów wody w cieku, tj. wskaźniki:

– temperatura,

– tlen rozpuszczony,

– odczyn pH,

– przewodność elektrolityczna właściwa.

Wyniki badania próbek przedstawiały się następująco:

Punkt 1. Skrzyżowanie przy ul. Zakopiańskiej i ul. Łagiewnickiej

Temperatura: 20,2oC, odczyn pH: 7,91, przewodność elektryczna: 4290 us/cm, tlen rozpuszczony: 5,64 mg/l

Punkt 2. Przed kanałem burzowym około 100 m powyżej punktu nr 1 (w górę rzeki)

Temperatura: 20,2oC, odczyn pH: 7,91, przewodność elektryczna: 4360 us/cm, tlen rozpuszczony: 5,38 mg/l

Punkt 3. Powyżej ul. Łagiewnickiej i skrzyżowania z linią tramwajową

Temperatura: 20,3oC, odczyn pH: 7,9, przewodność elektryczna: 4370 us/cm, tlen rozpuszczony: 5,70 mg/l

Do GIOŚ CLB w Krakowie zlecono wykonanie analiz fizyko-chemicznych w zakresie:

BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, azotyny, azot amonowy, azot ogólny, indeks oleju mineralnego, indeks fenolowy, metale ciężkie, identyfikacja IR, chlorki, siarczany

Sprawca zdarzenia nie został ustalony

WIOŚ w Krakowie podejmie próbę identyfikacji źródła zanieczyszczenia.