Śnięte ryby w zbiorniku „Krajskie” (starorzecze Wisły) w Spytkowicach

Służby WIOŚ w Krakowie interweniowały wskutek otrzymania zgłoszenia o pojawieniu się śniętych ryb w zbiorniku „Krajskie” (starorzecze Wisły) w Spytkowicach

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, inspektorzy dokonali  wizji terenowej. Na powierzchni zbiornika, z brzegu, widocznych było około 30 sztuk dużych okazów śniętych ryb. W innych miejscach zbiornika nie stwierdzono obecności śniętych ryb, jak również nie było widocznej piany, filmu olejowego lub innej substancji zanieczyszczającej. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika nie ma  zabudowy mieszkaniowej oraz  zakładów prowadzących  działalność gospodarczą. 

Inspektorzy WIOŚ w ramach swoich działań wykonali w terenie pomiary podstawowych parametrów wody w zbiorniku, których wyniki są następujące:

– temperatura: 27oC,

– odczyn pH: 7,4,

–  przewodność elektryczna: 405 µs/cm,

– tlen rozpuszczony: 3,9 mg/l

Pracownicy CLB GIOŚ pobrali również  do analizy laboratoryjnej 1 próbkę wódy powierzchniowej ze zbiornika w miejscu pojawienia się śniętych ryb – starorzecze Wisły w Spytkowicach:

– temperatura: 26,7oC,

– odczyn pH: 7,25,

– przewodność elektryczna: 375 µs/cm,

– tlen rozpuszczony: 3,8 mg/l

Do CLB GIOŚ w Krakowie zlecono także  wykonanie analiz fizyko-chemicznych w zakresie: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, azotyny, azot amonowy, azot ogólny, indeks oleju mineralnego, indeks fenolowy, metale ciężkie, identyfikacja IR.

Dzisiaj zostały pobrane próby na obecność fitoplanktonu, w tym na obecność złotej algi.

Dalsze działania WIOŚ uzależnione będą od wyników zleconych badań

Dokumentacja fotograficzna