informacja

Zanieczyszczenie rzeki Kozi Bród w Trzebini

Inspektorzy WIOŚ interweniowali w terenie wskutek zgłoszenia zanieczyszczenia rdzawo – brunatną substancją rzeki Kozi Bród w miejscowości Trzebinia.

Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie udali się w teren. Na miejscu zdarzenia stwierdzono występowanie rdzawo-brunatnego osadu na dnie i brzegach koryta rzeki oraz słabe rdzawe zabarwienie wody. Rdzawe zabarwienie dna i brzegów występowało od miejsca zrzutu wód podziemnych z wylotu, którego zarządcą jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

W trakcie działań, inspektorzy przeprowadzili pomiary terenowe powyżej i poniżej miejsca zrzutu wód podziemnych, jak również na wysokości ul. Chrzanowskiej i Sobieskiego w Trzebini oraz powyżej ujścia cieku bez nazwy do rzeki Kozi Bród. Pomiary nie wykazały znacznych różnic w badanych parametrach (pH, przewodność, nasycenie tlenem), przy czym bezpośrednio poniżej miejsca zrzutu występowała obniżona zawartość tlenu.

Na całym badanym odcinku nie stwierdzono widocznych śniętych ryb, filmu substancji ropopochodnych, ani też żadnego charakterystycznego zapachu.

W trakcie działań CLB GIOŚ pobrało 3 próbki do badań: powyżej, poniżej miejsca wprowadzania wód podziemnych do cieku bez nazwy oraz z rury, którą odprowadzane były wody podziemne.