Górka czarno-podobnej ziemi na szczycie koparka

Odpady na działce w Grybowie

W dniu 30 października br.  Inspektorzy WIOŚ interweniowali w terenie wskutek otrzymania zgłoszenia o składowaniu na działce rolnej w Grybowie odpadów. Odpady znajdowały się na części działki przylegającej do drogi powiatowej.

Na miejsce zdarzenia udali się inspektorzy WIOŚ Delegatury w Nowym Sączu, gdzie dokonano m.in. pomiaru pryzmy powstałej w wyniku nagromadzenia odpadów (długość 70 m, szerokość od 14,5 do 22 m, wysokość od 4 do 6 m). Z pryzmy wydobywał się chemiczny zapach. Na wypłaszczonej czaszy pryzmy stwierdzono zastoiny odcieku o konsystencji emulsji wodnej, koloru lekko żółtego.

W trakcie prowadzonych oględzin na teren działki przyjechały kolejne 2 samochody ciężarowe, o ładowności ok. 20 ton każdy, z ładunkiem (wizualnie zbliżonym do odpadów na działce). W obecności funkcjonariuszy Policji Inspektorzy, na podstawie art. 12 ust 2, pkt 4 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, dokonali wstrzymania działalności polegającej na dowożeniu odpadów nieznanego pochodzenia na teren działki.

Działka, na której zgromadzono odpady, przylega bezpośrednio do potoku Pławianka. Ukształtowanie terenu świadczy o możliwym spływie, zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych w kierunku potoku, stanowiącego dopływ rzeki Biała Tarnowska. Na rzece tej zlokalizowane ujęcie wody pitnej dla Grybowa. Dlatego też o zdarzeniu i ewentualności skażenia wód powierzchniowych w przyszłości poinformowano natychmiast telefonicznie eksploatujących ujęcia wody pitnej.

Wykonane pomiary w terenie pomiary (przewodność elektryczna oraz odczyn pH) cieczy znajdującej się w ww. zastoisku mogą świadczyć o zagrożeniu dla środowiska.

W rezultacie ww. działań i stwierdzonych faktów:

– przesłano zawiadomienia do właściwej Prokuratury Rejonowej, na podstawie art. 183 kodeksu karnego,

– wystąpiono do Burmistrza Grybowa o podjęcie czynności wynikających z art. 26 ustawy o odpadach,

– zwrócono się do powiatowego nadzoru budowlanego, o powzięcie działań w zakresie  legalności prowadzonych prac,

– do ustalonego właściciela działki przesłano,  wydaną na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o IOŚ, decyzję wstrzymująca działalność – podlegająca  natychmiastowemu wykonaniu,

– poinformowano Dyrekcję PGW Wody Polskie o możliwym zanieczyszczeniu cieków powierzchniowych.

Do CLB GIOŚ Oddział w Krakowie zlecono wykonanie badań w następującym zakresie:

arsen, bar, kadm, chrom, miedź, rtęć, nikiel, ołów, selen, cynki, chlorki, fluorki, siarczany, rozpuszczony węgiel organiczny, substancje rozpuszczone, olej mineralny C10-C40, sucha masa. Ponadto zlecono wykonanie badań terenowych na potoku powyżej i poniżej działki w zakresie pH i przewodności elektrolitycznej właściwej. W przypadku wystąpienia wzrostu wskaźników zlecono pobór prób w zakresie chlorków i siarczanów.