informacja

Zanieczyszczenie Potoku Olszanickiego. Interwencja inspektorów WIOŚ

Inspektorzy WIOŚ w dniach 4, 12 i 19 grudnia br. przeprowadzili terenowe działania kontrolne w związku ze zgłoszeniami zanieczyszczenia wód Potoku Olszanickiego.

Oględziny terenowe potwierdziły występowanie mętności, spienienia, uciążliwego zapachu w potoku. Z taką sytuacją mamy do czynienia zwykle w okresie zimowym; jest ona spowodowana dopływem wód opadowych z terenu lotniska zawierających substancje biodegradowalne do odladzania powierzchni płyty lotniska tj. mrówczan sodu i mrówczan potasu. W trakcie ich rozkładu w wodach potoku stwierdza się wysokie stężenie wskaźnika jakościowego ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu), potasu oraz specyficzny zapach wyczuwalny już na wylocie kolektora Potoku Olszanickiego poniżej lotniska.

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie w pobranych do badań próbkach wody powierzchniowej potwierdza w nich zawartość substancji charakterystycznych  dla używanych środków odladzających. Próbki do badań zostały pobrane z wylotu kolektora Potoku Olszanickiego poniżej lotniska oraz przy ul. Szaserów.

W rezultacie wykonanych badań, szczególnie wysokie zawartości substancji stwierdzono w próbce wody pobranej z potoku poniżej lotniska w Balicach w dniu 4 grudnia br. (ChZTCr – 4110 mg O2/l, przewodność elektryczna właściwa – 3530 µS/cm, potas – 636 mg/l). Stwierdzono również obecność glikolu propylenowego.

W dniu 12 grudnia br. w Potoku Olszanickim przy ul. Szaserów wartości tych wskaźników były zdecydowanie niższe (ChZTCr – 733  mgO2/l,  przewodność – 1574  µS/cm, potas – 194 mg/l) i nie stwierdzono obecności glikolu propylenowego.

Wstępne wyniki badań wody pobranej w dniu 19 grudnia br. wskazują na wielokrotnie niższe stężenia wskaźników jakościowych w obu omawianych lokalizacjach. W próbkach nie stwierdzono również glikolu propylenowego.

Wobec stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń ww. wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz wobec zakazu powodowania zmian naturalnego zapachu wód (art. 78 pkt 2 Prawa wodnego); MWIOŚ podejmie – w ramach obowiązujących przepisów prawa – działania kontrolne spółki zarządzającej lotniskiem, w trakcie których możliwe będzie zastosowanie środków sankcjonujących.

W ostatnich latach, wskutek działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, zarządzający lotniskiem podjął działania związane z minimalizowaniem swojego oddziaływania na wody potoku. Przede wszystkim zhermetyzowano stanowiska do odladzania samolotów. Woda ze środkami do rozmrażania trafia do zbiorników retencyjnych, skąd wywożona jest na oczyszczalnię ścieków w Płaszowie.

Wymiernym skutkiem działań WIOŚ jest również realizacja przez zarządzającego przedsięwzięcia polegającego m.in. na przełożeniu koryta Potoku Olszanickiego tak, aby omijał on lotnisko oraz budowy instalacji do gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi zanieczyszczonymi środkami zimowego utrzymania. W przypadku zadowalającej jakości wód opadowych (np. w sezonie letnim) mogłyby być one odprowadzane do potoku, a w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń substancji kierowane byłyby kanalizacją na oczyszczalnię ścieków w Płaszowie.

Dla inwestycji tej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał w dniu 9.08.2022 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Od decyzji odwołały się m.in.: Stowarzyszenie Nasza Olszanica oraz Stowarzyszenie Przyjazne Lotniska (co przedłużyło termin realizacji przedsięwzięcia). W dniu 13 kwietnia 2023 r. GDOŚ wydał postanowienia stwierdzające niedopuszczalność ww. odwołań.

W rezultacie ostatniej kontroli WIOŚ w Krakowie przeprowadzonej w MPL Kraków-Balice – zakończonej 21 grudnia 2022 r. – stwierdzono naruszenie warunków pozwolenia, co było podstawą do zastosowania kary grzywny.

Spółka kwartalnie informuje WIOŚ o postępach prac inwestycyjnych, związanych z zarządzeniem Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wydanym po zakończeniu działań kontrolnych w 2018 r. W dniu 16 czerwca 2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą i obecnie trwa sporządzanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przełożeniu części potoku Olszanickiego (teren lotniska), budowie zbiorników retencyjnych na wody roztopowe pochodzące z procesów odladzania wraz z płytą szczelną dla posadowienia zbiorników na paliwo lotnicze na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła Il Kraków-Balice. Termin realizacji ustalono na 2024 rok.