Droga samochodowa z ciężarówką jadącą

Zmiany dotyczące odpadów objętych zgłoszeniem do rejestru SENT od 12 stycznia 2024 r.

Informujemy, że od dnia 12 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Systemem monitorowania przewozu i obrotu ( SENT) zostanie objęty przewóz 11 rodzajów odpadów – realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, w przypadku których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów. Towary, które zostaną objęte SENT są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) i są oznaczone kodem:

1) 08 01 11* – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

2) 08 01 13* – szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

3) 08 01 15* – szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

4) 08 01 17* – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

5) 08 01 19* – zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

6) 08 01 21* – zmywacz farb lub lakierów,

7) 08 03 12* – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

8) 08 03 14* – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

9) 08 04 09* – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

10) 08 04 13* – uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

11) 08 04 15* – odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Podmioty wysyłające, zobowiązane do zgłaszania przewozu tych towarów do rejestru SENT, powinny zarejestrować konto na Platformie PUESC https://www.puesc.gov.pl
z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Jednocześnie informujemy, że pozostają bez zmian dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z  26 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 898) dotyczące odpadów objętych obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT, które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów
(Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, ze zm.).