informacja

Kontrole interwencyjne WIOŚ w Krakowie w 2023 r.

W 2023 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynęło łącznie 1725 wniosków o podjęcie interwencji, to jest o 94 wnioski więcej niż w 2022 r.

Zgłoszenia dotyczyły głównie spraw związanych z:

– gospodarką odpadową (nieprawidłowościami w gospodarce odpadowej) – 659 wniosków (wzrost liczby wniosków o 29% w stosunku do 2022 r.), przy czym 98 wniosków przekazano do innych organów,

– ochroną czystości wód i gospodarki wodno-ściekowej – 431 wniosków,

– ochroną powietrza, w tym uciążliwościami zapachowymi – 361 wniosków,

– ochroną przed hałasem – 132 wnioski,

– ochroną przyrody – 29 wniosków,

– ochroną przed promieniowaniem – 17 wniosków.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone, czego rezultatem było podjęcie interwencji przez inspektorów WIOŚ w Krakowie i załatwienie we własnym zakresie 1364 spraw (pozostałe 361 zgłoszeń zostało przekazanych zgodnie posiadanymi kompetencjami do innych organów).

W następstwie załatwiania skarg i wniosków Inspektorzy WIOŚ w Krakowie przeprowadzili w 2023 roku łącznie 459 kontroli interwencyjnych, w wyniku których m.in.: wydano 211 zarządzeń pokontrolnych, wystawiono 140 mandatów karnych, przygotowano 18 wniosków do organów ścigania oraz 5 do sądów powszechnych, wszczęto 90 postępowań karno-skarbowych, skierowano 232 wnioski do organów administracji rządowej i samorządowej.