informacja

Zanieczyszczenie potoku Sudół Dominikański

Inspektorzy WIOŚ interweniowali w terenie wskutek zgłoszenia zanieczyszczenia potoku Sudół Dominikański w rejonie ul. Rozrywka w Krakowie. W korycie potoku tworzyła się gęsta piana.

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Inspektorzy WIOŚ w Krakowie udali się w teren i
rozpoczęli oględziny cieku wodnego w rejonie skrzyżowania ul. Reduta i ul. Rozrywki, potwierdzając zanieczyszczenie potoku pieniącą się substancją. Następnie, kierując się w dół cieku stwierdzono duże skupisko białej piany wysokie na około 1 m obejmujące całą szerokość koryta cieku. Kolejno Inspektorzy udali się w rejon ul. Rozrywki 45. Tam również stwierdzono występowanie skupisk białej piany, które były szczególnie widoczne w zakolach koryta oraz na przeszkodach terenowych.

Kierując się w górę biegu cieku zlokalizowano betonowy wylot, z którego wypływały niewielkie ilości substancji lekko pieniącej się. Powyżej wylotu woda w korycie, w ocenie wizualnej, była czysta, bez widocznych śladów zanieczyszczenia i zapienienia.

W trakcie prowadzonych czynności terenowych pracownicy CLB GIOŚ Odział w Krakowie pobrali jednorazową próbkę cieczy z wylotu oraz próbki wody powierzchniowej z cieku wodnego Sudół Dominikański powyżej oraz poniżej wylotu.

Zlecono badania próbek do CLB GIOŚ w zakresie następujących wskaźników: temperatura, pH, tlen rozpuszczony, przewodność elektrolityczna, identyfikacja IR, ChZT, surfaktanty anionowe, surfaktanty niejonowe.

Kolejno inspektorzy WIOŚ udali się na teren zakładów zlokalizowanych od strony ul. Powstańców. Przeprowadzano oględziny terenu. W trakcie wizji terenowej we wpustach ulicznych nie stwierdzono obecności zapienienia.

W trakcie prowadzonych czynności nie ustalono sprawcy zanieczyszczenia.

Czynności terenowe są kontynuowane w dniu 02 lutego 2024 r. wraz z kontrolą wytypowanych zakładów w rejonie ul. Rozrywki. WIOŚ zwrócił się także do Urzędu Miasta Krakowa w celu uzyskania informacji dot. wylotu odprowadzającego ścieki do potoku Sudół Dominikański.