Obraz zawierający na wolnym powietrzu, roślina, trawa, drzewo, w centrum spływające ścieki

Ścieki z przelewającego się szamba w Swoszowicach

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili wizję terenową w związku z otrzymaniem zgłoszenia o zanieczyszczeniu ściekami terenu zlokalizowanego w sąsiedztwie rzeki Wilgi przy ul. Matematyków Krakowskich w Krakowie.

W trakcie czynności terenowych potwierdzono wypływ ścieków o charakterze socjalno-bytowym ze zbiornika na nieczystości ciekłe zlokalizowanego na terenie posesji przy ul. Matematyków Krakowskich w Krakowie. Wypływ ścieków nastąpił na teren bezpośrednio graniczącym z rzeką Wilgą. Na tym terenie zlokalizowany jest dom jednorodzinny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie, a nadzór nad tym procesem sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W związku z tym faktem, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazał sprawę do Prezydenta Miasta Krakowa jako właściwego organu do jej rozpatrzenia i jednocześnie poinformowania WIOŚ w Krakowie o sposobie jej rozpatrzenia.