informacja

Zanieczyszczenie potoku „Dopływ spod Mogilan”

Inspektorzy WIOŚ 30 marca br. interweniowali w terenie na skutek otrzymania zgłoszenia o odprowadzaniu do potoku „Dopływ spod Mogilan” surowych ścieków

Po dotarciu na miejsce zgłoszenia(w godzinach wieczornych), inspektorzy przeprowadzili wizję w terenie obejmującą okolice wylotu ścieków z gminnej oczyszczalni w m. Włosań (Gmina Mogilany) do potoku Włosańka – Dopływ spod Mogilan oraz koryta ww. potoku. Ścieki odprowadzane z oczyszczalni do potoku charakteryzowały się barwą typową dla surowych ścieków socjalno-bytowych. Śniętych ryb nie stwierdzono. Wykonano pomiary terenowe wody w potoku Włosańka, których wyniki nie wskazały wpływu dopływających ścieków na stan potoku.

Pobrano również próbki do badań fizykochemicznych z trzech miejsc:

– ścieki odprowadzane z wylotu oczyszczalni do potoku Włosańka (Dopływ spod Mogilan),

– wody z potoku Włosańka (Dopływ spod Mogilan) powyżej wylotu z oczyszczalni

– wody z potoku Włosańka (Dopływ spod Mogilan) poniżej wylotu z oczyszczalni.

Planowany zakres badań: ChZTCr, zawiesiny ogólne, azot ogólny i fosfor ogólny.

O zanieczyszczeniu WIOŚ powiadomił Centrum Zarządzania Kryzysowego. Poinformowani zostali również pracownicy stacji uzdatniania wody w Skawinie – ujęcia wody pitnej na Skawince celem objęcia szczególnym nadzorem ww. ujęcia.

Działania w terenie nastąpiły w trakcie prowadzenia kontroli interwencyjnej gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych we Włosani, podjętej 25 marca 2024 r. po wcześniejszym zgłoszeniu Straży Rybackiej. Wcześniejsza wizja odbyła się w dniu 22.03.2024 r. w obecności przedstawiciela Państwowej Straży Rybackiej. Podczas wizji pobrano do badań próbki wody z odbiornika ścieków tj. potoku „Dopływ spod Mogilan” oraz z wylotu ścieków z oczyszczalni.

Wyniki badań pobranych próbek podczas wyjazdów interwencyjnych pozwolą na ustalenie dalszych działań pokontrolnych. Ponadto WIOŚ w Krakowie potwierdził w trakcie kontroli, że na terenie oczyszczalni zostały rozpoczęte prace przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni. Prace zostały rozpoczęte na podstawie uzyskanej przez Gminę Mogilany decyzji Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.1297.2022 z dnia 15 lipca 2022 r., znak: AB.V.6740.1.245.2022.MMC udzielającej pozwolenia na budowę, obejmującą „Projekt budowy II etapu oczyszczalni ścieków we Włosani”.