widoczne zanieczyszczenie wody o barwie ciemnobrunatnej

Zanieczyszczenie rzeki Drwini Długiej

Informacja o zanieczyszczeniu wód rzeki Drwini Długiej była powodem interwencji inspektorów WIOŚ w terenie. Zgłoszenie dotyczyło zanieczyszczenia ściekami o brunatnym zabarwieniu.

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia w dniu 2 kwietnia br., inspektorzy WIOŚ wraz z pracownikiem CLB udali się w teren w celu przeprowadzenia wizji oraz poboru próbek. Wizję rzeki przeprowadzono w rejonie mostu na drodze ekspresowej S7. Zaobserwowano wyraźne zanieczyszczenie wody o barwie ciemnobrunatnej, charakterystycznej dla surowych ścieków bytowych oraz pianę unoszącą się na powierzchni wody. Śniętych ryb nie stwierdzono. Inspektorzy wykonali pomiary terenowe wody oraz pobrali próbki do badań fizykochemicznych.

Następnie służby WIOŚ udały się na teren zakładu oczyszczalni ścieków Płaszów, by przeprowadzić oględziny miejsca zrzutu (wylotu) ścieków oczyszczonych. W ściekach odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Drwina Długa również zaobserwowano ciemnobrunatne zabarwienie oraz pianę. Z informacji uzyskanych od pracowników oczyszczalni  wynika, że zanieczyszczenie spowodowane było oderwaniem się tzw. „kożucha” z powierzchni oczyszczanych ścieków i przedostaniem się go do wylotu z oczyszczalni w wyniku ulewnego deszczu.

Inspektorzy wykonali pomiary terenowe ścieków oczyszczonych na wylocie z oczyszczalni, pobrano również próbki do badań fizykochemicznych.

Następnie inspektorzy udali się w rejon rzeki Drwinki (odcinek Rów Płaszowski), która uchodzi do Drwiny Długiej poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni. W cieku nie zaobserwowano żadnych oznak zanieczyszczenia (barwa, piana, zapach, śnięte ryby). Wykonano pomiary terenowe wody w cieku, pobrano również próbki do badań fizykochemicznych.

Badania próbek wody z obu cieków będą przeprowadzone w zakresie: BZT5, ChZTCr, zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny.

WIOŚ będzie kontynuował czynności kontrolne. Planowana jest kontrola interwencyjna oczyszczalni ścieków komunalnych Płaszów w Krakowie.