Kontrola zawartości naczepy ciężarówki

Kolejna akcja kontroli transportów odpadów

Kontynuacja akcji kontroli transportów odpadów przeprowadzanych przez inspektorów Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Krakowie oraz Delegatur w Tarnowie
i w Nowym Sączu na terenie Małopolski. W działaniach biorą również udział funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego
.

W kwietniu br. Grupa Interwencyjno-Wyjazdowa WIOŚ ponownie przeprowadziła kontrole
w różnych miejscach na terenie województwa małopolskiego. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów. W ramach przeprowadzonych prewencyjnych działań skontrolowano łącznie 19 transportów.

W wyniku przeprowadzonych działań Inspektorzy WIOŚ w Krakowie Delegatury w Tarnowie ujawnili 1 przypadek próby nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów,
o którym pisaliśmy na naszej stronie:

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że transgraniczne przemieszczanie odpadów na terenie Unii Europejskiej podlega pod przepisy rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

W przypadku:

  • odpadów z listy zielonej,
  • odpadów przeznaczonych do badań laboratoryjnych o masie nieprzekraczającej 25 kg,
  • mieszanin odpadów ujętych w załączniku IIIA i IIIB do rozporządzenia nr 1013/2006,
  • odpadów umieszczonych w załączniku IIIB do rozporządzenia nr 1013/2006,

stosuje się tzw. procedurę informowania o której mowa w art. 18 rozporządzenia nr 1013/2006.

Osoba, która organizuje przemieszczenie (wysyłający) oraz odbiorca odpadów muszą przed rozpoczęciem przemieszczenia zawrzeć pisemną umowę dot. przemieszczania odpadów. Osoba organizująca wysyłkę powinna znajdować się pod jurysdykcją kraju wysyłki, a odbiorca pod jurysdykcją kraju przeznaczenia.

Do każdego przemieszczenia musi być załączony osobny dokument określony w załączniku VII do rozporządzenia nr 1013/2006. Za prawidłowe wypełnienie dokumentu z załącznika VII odpowiedzialna jest osoba, która organizuje przemieszczanie.

Dokument z załącznika VII powinien wskazywać skąd, dokąd i za pośrednictwem jakich transportujących realizowane jest przemieszczenie. Adres odbiorcy odpadów w tym dokumencie musi być adresem, pod którym znajduje się ww. instalacja (a nie np. adresem biura, numerem skrytki pocztowej).

Załącznik VII przekazywany jest kolejnym przewoźnikom w przypadku transportu łączonego (np. przeładunek ze statku na pojazdy).

Przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku z listy zielonej oraz odpadów wymienionych w załączniku IIIA i IIIB, których masa nie przekracza 20 kg, odbywają się bez konieczności stosowania procedur określonych w rozporządzeniu nr 1013/2006.

Kontrole transportów odpadów w różnych lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego będą kontynuowane w 2023 roku.